>>> ตัวชี้วัดผู้บริหาร:ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2558

  • รายงานผลพัฒนารายบุคคล(IDP) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 >> แบบฟอร์มที่ 1          >> แบบฟอร์มที่ 2.1          >> แบบฟอร์มที่ 2.2          >> แบบฟอร์มที่ 3.1          >> แบบฟอร์มที่ 3.2        >> แบบฟอร์มที่ 4   

  •  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

       >> แบบฟอร์มที่ 1          >> แบบฟอร์มที่ 2.1          >> แบบฟอร์มที่ 2.2          >> แบบฟอร์มที่ 3.1          >> แบบฟอร์มที่ 3.2        >> แบบฟอร์มที่ 4   

 

___________________________________________________________________________________________________

 

  •  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) รอบที่ 1

       >> แบบฟอร์มที่ 1          >> แบบฟอร์มที่ 2.1          >> แบบฟอร์มที่ 2.2          >> แบบฟอร์มที่ 3.1          >> แบบฟอร์มที่ 3.2        >> แบบฟอร์มที่ 4   

  •  รายงานผลพัฒนารายบุคคล(IDP) รอบที่ 1

       >> แบบฟอร์มที่ 1          >> แบบฟอร์มที่ 2.1          >> แบบฟอร์มที่ 2.2          >> แบบฟอร์มที่ 3.1          >> แบบฟอร์มที่ 3.2        >> แบบฟอร์มที่ 4