>>หน่วยงานใสสะอาด<<

 >>วัตถุประสงค์
   1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมปศุสัตว์มีจิตสำนักในเรื่อง
ความชื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการทำงาน
  2. เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ
  3. เพื่อแสดงความจริงจังของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินการต่อปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิด

 

>>ค่านิยมสร้างสรรค์และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์


    ค่านิยมสร้างสรรค์ เป็นคุณธรรมประจำในที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภาครัฐบังเกิดผลตามแนวทางของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่มุ่งสร้างคุณประโยนช์ 
สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ


>>ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ

1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องhttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:Rp-j4qlRkLvdlM:http://www.tokai.be/images/Products/171asfin/171transparency.jpg
2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 

>>มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม


1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในหลักวิชาการและความชอบธรรม
2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มสติกำลัง ละเว้นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์
อันมิชอบและในสิ่งที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
4.มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน โดยยึดหลักการบูรณาการ และการทำงานเป็นทีม
5. ยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีความหนักแน่น มั่นคงในจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี เคารพตนเอง อดทน และเสียสละ
7. รักษาวื่อเสียงของกรมปศุสัตว์ โดยไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการเสื่อมเสียแก่องค์กรและเกียรติภูมิ
ของตนเอง


>>การสร้างจิดสำนึกราชการใสสะอาด


>>มาตรการ

** การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
** การเผยแพร่ รณรงค์ ฝึกอบรมเรื่องค่านิยมสร้างสรรค์ของ

>>เจ้าหน้าที่ของรัฐ
** การยกย่องเชิดชูคนดีและหน่วยงาน

>>การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆที่อาจเป็นภัยต่อการนำไปสู่ประเทศไทยใสสะอาด

มาตรการ


** การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
** การสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลภายใตระบบคุรธรรม
** การส่งเสริมบทบาทผู้บังคัญบัญชา ให้เป้นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
** การสร้างสำนึกความพร้อมรับผิดโดยจัดให้มีข้อตกลงการปฏิบัติงาน การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร 

การดำเนินการแก่ผู้ไม่มีผลงาน

** การมีระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน


การจัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น


มาตรการ

** การไม่สนับสนุนและไม่ให้ความร่วมมือแก่เอกชนที่ทุจริต
** การดำเนินการทางวินัยให้รวดเร็วและโปร่งใส
** การให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูล กรณีทุจริตคอร์รัปชัน
** การจัดหน่วยรับข้อมูลทุจริต ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์