นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

การทุจริตและคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือ บุคคลนั้น ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

นโยบาย

ห้ามคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักและให้ความ สำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อให้ทุกคนในบริษัท ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

3. สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

4. รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

1. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

1. กำหนดให้มีระบบและนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

2. สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

3. ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4. ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

1. ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน

2. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส

3. ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย

4. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้

1. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด

5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้

1. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท เท่านั้นโดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม

7. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นหรือส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

8. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัท กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

9. ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

10. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

11. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

12. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

IMG 3868 1

เนื่องจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Maha Chakri Sirindhorn) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์

S 46587909

ย้ายที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 ทำการใหม่เลขที่ 909 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร: 02-004-4407 สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

914955

อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวคิดการทำงาน เน้นงาน เงิน และคน พร้อมรับฟังปัญหาและร่วมแก้ไข ในพื้นที่ภาคเหนือ (เขต 5 และ 6) เพื่อขับเคลื่อนงานได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด
     วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขต 5 และเขต 6 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5 (เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน และแพร่) ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 6 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์) ปศุสัตว์อำเภอ (video conference) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มีความหลากหลาย มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายฉบับ นโยบายและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ประกอบด้วย คน (การบรรจุคนและกระจายอัตรากำลังสู่ภูมิภาค และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ) เงิน (ใช้งบอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด) และงาน (ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก) ดังนี้
1. ด้านผลิตและส่งเสริม เน้นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามศักยภาพในพื้นที่ ผลิตพันธุ์สัตว์ให้พอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการโคนมสวนจิตรลดา โครงการทหารพันธุ์ดี การผลิตอาหารสัตว์ การช่วยเหลือภัยพิบัติให้เตรียมความพร้อมเสมอ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
2. ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ เช่น สถานพักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด มูลนิธิดิอาร์ค การควบคุมและป้องกันโรค เข้มงวดในการกักสัตว์และเคลื่อนย้าย เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) การยกระดับจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้เพิ่มขึ้น การร่วมแก้ปัญหาและควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจรจัด การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดยทุกโรคเน้นเชิงรุก สอบสวนโรค คุมสถานการณ์และการระบาดให้รวดเร็ว ตามหลัก "รู้เร็ว สงบเร็ว" และการสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานในพื้นที่
3. ด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า (food safety) ให้รักษาคุณภาพมาตรฐานมากกว่าปริมาณ ตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกจังหวัดมีโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
4. ด้านการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า การบริหารบุคลากร การบรรจุแต่งตั้งอย่างเป็นธรรม การปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ
ทั้งนี้ ด้านการปฏิบัติงาน เน้นเชิงรุก ยึดสุจริตและโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านงบประมาณ ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และด้านบุคลากร ให้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป และที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี
นอกจากนี้ ร่วมรับฟังปัญหา/อุปสรรค และการนำเสนอผลงานและโครงการต่างๆ ของพื้นที่ เพื่อหาวิธีช่วยแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป
      ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 914957914958914959914956

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0 มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออก (แปลงใหญ่ดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย (ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะนม) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมด้วย นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร นายณงรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 นายอนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 และนายฉัตรชัย สุวานิช ปศุสัตว์พื้นที่ 2 โดยมีนายนวพัษฒ์ จิตต์สุทธิผล ผู้จัดการแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0 และนายอารักษ์ สันประเสริฐ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2557 เจ้าของศูนย์เครือข่ายฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะนม ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปการดำเนินงานของกลุ่ม

ในการนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนากลุ่ม ให้เกิดความยั่งยืนด้วยการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค การพัฒนาฟาร์มแพะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ความงามจากนมแพะ นมแพะ ไอศกรีมนมแพะให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และแนวทางการผลิตไก่พื้นเมือง และแผนที่จะทำต่อในระยะข้างหน้า การสร้างเครือข่าย ขยายกำลังการผลิต พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ แก่นายนวพัษฒ์ จิตต์สุทธิผล ผู้จัดการแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0 และนายอารักษ์ สันประเสริฐ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2557 เจ้าของศูนย์เครือข่ายฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะนม