>>> ตัวชี้วัดผู้บริหาร:ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2559


  • รายงานผลพัฒนารายบุคคล(IDP) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 >> แบบฟอร์มที่ 1          >> แบบฟอร์มที่ 2.1          >> แบบฟอร์มที่ 2.2          >> แบบฟอร์มที่ 3.1          >> แบบฟอร์มที่ 3.2        >> แบบฟอร์มที่ 4

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

หลักฐานการวางแผน หลักฐานการสื่อสารฯ หลักฐานการำเนินการ หลักฐานการประเมินและติดตามผล หลักฐานสรุปรายงานผล

 


 

  • รายงานผลพัฒนารายบุคคล(IDP) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 >> แบบฟอร์มที่ 1          >> แบบฟอร์มที่ 2.1          >> แบบฟอร์มที่ 2.2          >> แบบฟอร์มที่ 3.1          >> แบบฟอร์มที่ 3.2        >> แบบฟอร์มที่ 4

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

หลักฐานการวางแผน หลักฐานการสื่อสารฯ หลักฐานการดำเนินการ หลักฐานการประเมินและติดตามผล หลักฐานสรุปรายงานผล