วันที่24 มีนาคม? 2561เวลา09.00. น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ รักษาการปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากอธิืบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์เป็นตัวแทนรับมอบโค-กระบือ

เป็นกระบือจำนวน1ตัว โคจำนวน1ตัว  โดยนายสุเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัด(มหาชน)

ณ บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ