ประกาศสอบราคากลางซื้อกลุ่มวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 6.30  น. ณฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ใบประกาศสอบราคา

รายละเอียดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู็ผ่านการตรวจสอบ