ตามประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อกลุ่มวัสดุปรับปรุงโรงเรือน และกลุ่มวัสดุการเกษตร ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา รายละเอียดดังนี้