ประกาศสอบราคากลางซื้อกลุ่มวัสดุปรับปรุงโรงเรือน และวัสดุการเกษตร 2 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 6.30  น. ณฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

และกำหนดปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ