ตามประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา รายละเอียดดังนี้