ประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-1/2563

รายละเอียดแนบดังนี้

หนังสือคำสั่ง e-1/2563

แบบแปลนอาคารสำนักงาน

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร (แบบเปล่า) PDF EXCEL