รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

แบบแปลนอาคาร

แบบปร. 4 5 6

แบบปร. 4 5 6 (แบบเปล่า)