ประกาศ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดแนบดังนี้