ข้อมูลราคาขายสินค้าปศุสัตว์

 - ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 2 (ุ 11 - 17 ม.ค. 64)

 - ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 1 (ุ 4 - 10 ม.ค. 64)

 - ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 1 (ุ 18 - 24 ม.ค. 64)

 - ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 1 (ุ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม 2564)

- ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 2 (ุ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2564)

- ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 3 (ุ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2564)