"ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ (คลัสเตอร์การผลิตปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 "

 

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย งานโครงการสำคัญ และติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของคลัสเตอร์ผลิตปศุสัตว์ โดยมีวาระเพื่อทราบเเละพิจารณาดังนี้
-แนวทางการเสนอโครงการ/แผนการดำเนินงาน งบประมาณปี 2564 และ 2565 โดย ผอ.กองแผนงาน
-นำเสนอผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และผลงานเด่นของหน่วยงาน ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
-โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศษรฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน นายสมพล ไวปัญญา ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายบุญรอด พัฒนไพศาล ผู้แทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ