วันที่ 22 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0 มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออก (แปลงใหญ่ดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย (ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะนม) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมด้วย นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร นายณงรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 นายอนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 และนายฉัตรชัย สุวานิช ปศุสัตว์พื้นที่ 2 โดยมีนายนวพัษฒ์ จิตต์สุทธิผล ผู้จัดการแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0 และนายอารักษ์ สันประเสริฐ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2557 เจ้าของศูนย์เครือข่ายฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะนม ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปการดำเนินงานของกลุ่ม

ในการนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนากลุ่ม ให้เกิดความยั่งยืนด้วยการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค การพัฒนาฟาร์มแพะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ความงามจากนมแพะ นมแพะ ไอศกรีมนมแพะให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และแนวทางการผลิตไก่พื้นเมือง และแผนที่จะทำต่อในระยะข้างหน้า การสร้างเครือข่าย ขยายกำลังการผลิต พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ แก่นายนวพัษฒ์ จิตต์สุทธิผล ผู้จัดการแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0 และนายอารักษ์ สันประเสริฐ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2557 เจ้าของศูนย์เครือข่ายฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะนม