ประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

 

อ่านรายละเอียด

 

ข้อปฏิบัติในการสอบ