ประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

อ่านรายละเอียด