ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร