หมายเหตุ : แผนการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร โทร : 0 2433 3017 (วันและเวลาราชการ)