=>> คำสั่งจัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

 

ที่มาของการจัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร 

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร ในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน ที่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่อยู่แล้ว โดยกำหนดให้มีหัวหน้ารับผิดชอบประจำอยู่ทุกศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรและให้เชื่อมโยงข้อมูลในระดับอำเภอและตำบลด้วย ทั้งนี้ ให้ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรมีหน้าที่หลัก 3 ประการ ได้แก่
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เช่น ด้านการเกษตร ด้านการตลาด มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
2. จัดเตรียมข้อมูลการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท
3. แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนไปยังเกษตรกร พร้อมทั้งประสานงานและติดตามผลการป้องกันหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
                  สำหรับสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่ออำนวยการและประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร ในระดับจังหวัดและศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร ในพื้นที่ ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางประสานการปฏิบัติงาน ดังนี้

ที่อยู่ : สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700


โทรศัพท์ : 0 2433 3017

แฟกซ์ : 0 2433 3019

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซด์ : pvlo-bkk.dld.go.th

 

ศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร ระดับพื้นที่