<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

  ตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร (ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    
        

ตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดภาคบังคับ

ตัวชี้วัดตามบทบาทภาระกิจ

  1. ปศุสัตว์เขต
  2. ปศุสัตว์จังหวัด