ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาพันธู์สัตว์ จะดำเนินโครงการ  e-learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น ให้กับครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

ประจำปี 2556 เพื่อสร้างความตระหนัก และ เห็นความสำคัญของทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์เหล่านั้นให้กับเยาวชนเพื่อเป็น กำลังสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากร พันธุกรรมปศุสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทย ประจำถิ่น นั้น

               สำนักพัฒานพันธ์สัตว์จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และ ช่วยประสานงานโครงการดังกล่าว ผ่านไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ หากมี ครู  และ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง http://www.dld.go.th/biodiversity/e-learning/e-learning%20index.html โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.dld.go.th/biodiversity/              รายละเอียด