>>โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครฯ + กำหนดการ (รายละเอียด)
>> แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามตัวชี้วัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2557 (รายละเอียด)