ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2567

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

แบบฟอร์ม IDP1 : การวางแผนเป้าหมายและการวิเคราะห์ตนเอง (รายบุคคล)

แบบฟอร์ม IDP2 : ความรู้ทักษะความสามารถคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนารายบุคคล

แบบฟอร์ม IDP3 : แผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
         2.1.1 หนังสือขออนุมัติการจัดอบรม
         2.1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
         2.1.3 โครงการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายกรมปศุสัตว์

      2.2 การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
           2.2.1 หลักฐานการดำเนินงาน
            2.2.2 แบบสรุปประเมินผลการอบรม         

      2.3 การนำแผนพัฒนาบุคลากร
            2.3.1 แบบสอบถาม
            2.3.2 รายชื่อผู้เข้าอบรม

     2.4 หลักฐานการติดตาม

          2.4.1 แบบทดสอบก่อน (Pre-test) 
          2.4.2 แบบทดสอบหลัง (Post-test)
          2.4.3 แบบประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน