>>> ตัวชี้วัดผู้บริหาร:ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

>>> แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 1/2563

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

- การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

>>> แบบสรุปผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (HRD)

>>> แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP)

- โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย 

>>> หลักฐานการวางแผน

>>> หลักฐานการดำเนินการ

>>> หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

>>> หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ

 

>>> ตัวชี้วัดผู้บริหาร:ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

>>> แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2563

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

- การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

>>> แบบสรุปผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (HRD)

>>> แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP)

- โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย 

>>> หลักฐานการวางแผน

>>> หลักฐานการดำเนินการ

>>> หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

>>> หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ