ข้อมูลงบประมาณปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

รายงานแสดงงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีรอบ 6 เดือน