คู่มือ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง กรมปศุสัตว์ 

คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระบบปล่อยอิสระและอินทรีย์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสารวัตรและกักกัน