ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

ปศุสัตว์พื้นที่ 1      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 2      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 3      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 4      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 5      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 6      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 7      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 8      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 9      เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 10    เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 11    เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 12    เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 13    เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปศุสัตว์พื้นที่ 14    เขตพื้นที่รับผิดชอบ