O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี