เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ)

รายละเอียดดังนี้