ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียด)