ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  (รายละเอียด)

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จำนวน 19 รายการ (รายละเอียด)