ประชาสัมพันธ์ให้ร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ทราบถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

y3