ประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

ประกาศรายชื่อ

รายละเอียด