โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (65/2557)

กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรม-โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557 รวม 3 เขต ได้แก่ เขตดุสิต เขตทวีวัฒนา และเขตดอนเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ถนนสุโขทัย 13 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>