S 3522583

 

💠💠มาตรการ 3 ระยะ "แก้หมูแพง"

1️⃣ระยะเร่งด่วน
🟢ห้ามส่งออกหมูมีชีวิต 3 เดือน เริ่ม 6 ม.ค.- 5 เม.ย. 65
🟢ช่วยเหลือราคาอาหารสัตว์ จัดสินเชื่อพิเศษเพื่อให้เกษตรกรได้กลับมาเลี้ยงใหม่ ตรีงราคาจำหน่ายที่เหมาะสมสอดคล้องต้นทุนที่เกิดขึ้น
🟢เร่งสำรวจภาพรวมการผลิตสุกรเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
และมาตรการ พร้อมเพิ่มกำลังการพลิตแม่สุกรทดแทน

2️⃣ระยะสั้น
🟢ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
🟢ขยายกำลังผลิตแม่สุกร
🟢เร่งศึกษาวิจัยยา และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อลดความ
สูญเสียจากโรคระบาด

3️⃣ระยะยาว
🟢พลักดันยกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร เพื่อป้องกัน
โรคระบาด
🟢ส่งเสริมให้ปรับปรุงเป็นฟาร์มมีระบบการป้องกันโรค
และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP เพื่อเพิ่มปริมาณ
การผลิตหมูให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
🟢จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมจาก ร.ก.ส. โครงการสานฟันสร้างอาชีพ

🇹🇭นายกรัฐมนตรีห่วงราคาหมูแพงกระทบค่าครองชีพประชาชน
สั่ง"พาณิชย์-เกษตรฯ"เร่งแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#แก้ปัญหาหมูแพง
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี