ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ

ผลการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562