ราคากลาง ค่าเช่าสำนักงาน (รายละเอียด)

ราคากลาง ค่าเช่าสำนักงานปีงบประมาณ 60 (รายละเอียด)