ประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 

อ่านรายละเอียด