Get Adobe Flash player

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

           สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

พระราชกฤษฎีกา

1 พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 บังคับในท้องที่เขตเทศบาลนครกรุงเทพ จังหวัดพระนคร และเขตเทศบาลนครธนบุรี จังหวัดธนบุรี เกี่ยวกับไก่ เป็ด และห่าน พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2512    
2 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวก นก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ พ.ศ. 2549    
3 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ. 2545    
4 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 บังคับไก่ เป็ด และห่านในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

พระราชบัญญัติ

1 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535    
2 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2542    
3 พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509    
4 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533    
5 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553    
6 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535    
7 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่เแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542    
 

กฎกระทรวง

1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
2 กฎกระทรวง (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502    
3 กฎกระทรวง (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525    
4 กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533    
5 กฎกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535    
6 กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. 2552    
7 กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด พ.ศ. 2548    
8 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546    
9 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552    
10 กฎกระทรวง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546    
11 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555    
12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509    
13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525    
14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525    
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525    
16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525    
17 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535    
18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502    
19 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525    
20 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533    

21 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509    
22 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499    
23 กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499    
24 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499    
25 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502    
26 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533    
27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509    
28 กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499    
29 กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499    
30 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502    
31 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533    
32 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535    
33 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509    
34 กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499    
35 กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499    
36 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502    
37 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533    
38 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535    
39 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502    
40 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

ระเบียบกรมปศุสัตว์

1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546    
2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสัตว์ป่วย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ และรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ. 2547    
3 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2550    
4 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2547    
5 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2547    
6 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรค ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546    
7 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547    
8 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547    
9 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547

                          วาระการประชุม                                                                                   รายงานการประชุม

                                                                                                   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ครั้งที่1 (29 ม.ค.58)

                                                                                                   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ครั้งที่2 (27 ก.พ.58)

                                                                                                   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ครั้งที่3 (1 เม.ย.58)

                                                                                                   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ครั้งที่4 (30 เม.ย.58)

                                                                                                   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ครั้งที่5 (29 พ.ค.58)

                                                                                                   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ครั้งที่6 (29 มิ.ย.58)

  รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ครั้งที่11 (1 ธ.ค.58)