Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

บุคลากร 

ชื่อ : นายอรรถพล  แสนพันทา
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6126 1238
 

 

ชื่อ : นางกรุณา พิ่งพรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานธุรการฝ่ายบริหารฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ ทองอร่าม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
   

 

ชื่อ : นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

ชื่อ : น.ส.สรัญญา เกิดทรง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
   

 

ชื่อ : นายกมล ทัพเรืองชัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
   

บทบาทหน้าที่

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด