Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 บุคลากร

ชื่อ : นายบุญรอด พัฒนไพศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 4137 7744
 

ชื่อ : นางสาวอ๓ิญญา  พฤกษชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

   

บทบาทและหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่

2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่   จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์   ระบบการตลาดปศุสัตว์    จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์

3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร    เป้าหมาย  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์

4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง