Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 


พื้นที่รับผิดชอบ

    1. เขตดุสิต        
    2. เขตพญาไท
    3. เขตราชเทวี
    4. เขตพระนคร
    5. ป้อมปราบศัตรูพ่าย

บทบาทและหน้าที่

                        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตดุสิต  317  ถ.สุโขทัย  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

 
อำเภอ โคเนื้อ(ตัว) โคนม(ตัว) กระบือ(ตัว) สุกร(ตัว) ไก่(ตัว) เป็ด(ตัว) แพะ(ตัว) แกะ(ตัว)
จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร
ดุสิต 0 0 45 1 2 1 2 1 535 68 2 1 0 0 0 0
พญาไท 0 0 0 0 0 0 0 0 255 40 0 0 0 0 0 0
ราชเทวี 0 0 0 0 0 0 0 0 425 33 49 1 0 0 0 0
พระนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 284 21 0 0 0 0 0 0
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 262 52 20 2 0 0 0 0