Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 บุคลากร

ชื่อ : นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 5
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9460 9062

ชื่อ : นายทวีพงษ์ ศรสันต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

พื้นที่รับผิดชอบ

1. เขตบางซื่อ        
2. เขตจตุจักร
3. เขตลาดพร้าว
4. เขตห้วยขวาง
5. เขตดินแดง

บทบาทและหน้าที่

                        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตบางซื่อ   99  ซ.กานต์ประภา  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์