Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

บุคลากร

ชื่อ : นายอำนาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 4
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :08 1945 3280
 

ชื่อ : นายคมกริช จันทราช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

พื้นที่รับผิดชอบ

1. เขตหลักสี่       
2. เขตดอนเมือง
3. เขตบางเขน 
4. เขตสายไหม

บทบาทและหน้าที่

                        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตหลักสี่ 999  ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10800
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์