Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • Copy failed
ปรับขนาดอักษร

บุคลากร 


 บทบาทและหน้าที 

1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่

2. จัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงาน/งบประมาณ (กำกับ ดูแลงาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้าน     ปศุสัตว์

6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

7. การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า

8. ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย