Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

บุคลากร 

ชื่อ : นายปัญญา แดงสีพลอย

ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1580 3434 

 

ชื่อ : นางสาวสินีนาฏ  สุขสุเสียง
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
 

ชื่อ : นางปรียานุช จุลโลบล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
 

 

ชื่อ : นายพรชัย พรบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 

 

บทบาทและหน้าที่

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นตามที่    ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  

Copyright 2013. Bangkok Livestock Office. All right reserved.
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel : 0 2433 3017 || Fax : 0 2433 3019 || E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th || Website : www.dld.go.th/pvlo_bkk

Joomla!®ฟรีซอฟต์แวร์เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
การปฏิเสธความรับผิดชอบ||นโยบายเว็บไซต์