Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • Copy failed
ปรับขนาดอักษร

 

 

บทบาทและหน้าที่

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด    เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์