Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 

บุคลากร 

ชื่อ : นายชาญชัย จุลโลบล

ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1720 8105
 
 

ชื่อ : นางวรรณวิมล ทองคง
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : สัตวแพทย์ประจำกลุ่มพัฒนาสุขภาพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :08 1975 8231
 
 

ชื่อ : นายเอนก  น้อยจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 

 

บทบาทและหน้าที่

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด    เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์