Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

  • เป็นศูนย์กลางการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์

 
พันธกิจ

    • •     วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
    • •     พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
    • •     ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
    • •     กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง