Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

  • เป็นศูนย์กลางการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์

 
พันธกิจ

    • •     วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
    • •     พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
    • •     ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
    • •     กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

Copyright 2013. Bangkok Livestock Office. All right reserved.
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel : 0 2433 3017 || Fax : 0 2433 3019 || E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th || Website : www.dld.go.th/pvlo_bkk

Joomla!®ฟรีซอฟต์แวร์เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
การปฏิเสธความรับผิดชอบ||นโยบายเว็บไซต์