Get Adobe Flash player

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
แบบใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
แบบใบลาพักผ่อน แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบใบลาอุปสมบท แบบใบขอยกเลิกวันลา
------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 แบบขออนุมัติไปราชการ  แบบขอเบิกเบี้ยเลี้ยง
 แบบรายงานแผนฯ ประจำเดือน  แบบรายงานผลฯ ประจำเดือน
 แบบคำขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน/ผลงาน)   แบบคำขอหนังสือรับรอง (บุคคลภายนอก)

 ใบเบิกและ/หรือรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

        (ก.ป.ศ.๑) พื้นที่กรุงเทพฯ   พื้นที่ 1-14

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
ตัวชี้วัดรายบุคคล  
 

รอบที่ 2/2557

ตัวชี้วัดรอบที่ 2/2557

1. ค่าน้ำหนัก และ ค่าเป้าหมาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขต 14 เขต รอบที่ 2 /2557
   1.1 ตัวชี้วัด เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ผู้ปฎิบัติงานระดับอำเภอ
   1.2 ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักของระดับองค์กรสู่ผู้ปฎิบัติงานระดับอำเภอ

2. ค่าคะแนนตัวชี้วัด กลุ่ม / ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 /2557
  2.1 รายละเอียดค่าคะแนน ตัวชี้วัด กลุ่ม / ฝ่าย

รอบที่ 1/2557

ตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557

1. ค่าน้ำหนัก และ ค่าเป้าหมาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขต 14 เขต รอบที่ 1 /2557
   1.1 ตัวชี้วัด เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ผู้ปฎิบัติงานระดับอำเภอ
   1.2 ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักของระดับองค์กรสู่ผู้ปฎิบัติงานระดับอำเภอ

2. ค่าคะแนนตัวชี้วัด กลุ่ม / ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 /2557
  2.1 รายละเอียดค่าคะแนน ตัวชี้วัด กลุ่ม / ฝ่าย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รอบที่ 2/2556

ตัวชี้วัด รอบที่ 2 / 2556

1. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
   1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
   1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
   1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์
   1.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านวิชาการของหน่วยงาน
   1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   1.6 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
   1.7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน
   1.8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้หน่วยงาน

2. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน
   2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
   2.2 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556
     
3. ค่าน้ำหนัก และ ค่าเป้าหมาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขต 14 เขต รอบที่ 2 /2556
   3.1 ตัวชี้วัด เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ผู้ปฎิบัติงานระดับอำเภอ
   3.2 ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักของระดับองค์กรสู่ผู้ปฎิบัติงานระดับอำเภอ

4. ค่าคะแนนตัวชี้วัด กลุ่ม / ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 /2556
  4.2 รายละเอียดค่าคะแนน ตัวชี้วัด กลุ่ม / ฝ่าย

5. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ  รอบที่ 2 /2556
  5.1 รายละเอียดเกณฑ์การประเมินพนักงานราชการ

 

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
 
 

>> ผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงายภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555
>> สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน 

>> แผนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556 

>> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556

>> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

>> คำรับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555